Tüzüğümüz

TOKAT MERKEZ VE İLÇELERİ SOSYAL DAYANIŞMA, EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE :1 DERNEĞİN UZUN VE KISA ADI, LOGOSU, ADRESİ VE KURULUŞ TARİHİ
1. “Tokat Merkez ve İlçeleri Sosyal Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği” adı ile bir dernek kurulmuştur” adı ile bir Dernek kurulmuştur.
2. Derneğin kısa adı, Tokatlılar Derneği’dir.
3. İki çemberin oluşturduğu alanı lacivert, bu alan içine beyaz renkli büyük Türkçe harflerle “TOKAT MERKEZ VE İLÇELERİ, SOSYAL DAYANIŞMA EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ ibaresi ile derneğin kuruluş yılı olan 1985 tarihi yazılmış olan iç çember içindeki alanda ise yeşile boyanmış Türkiye haritası ile bu haritanın batı kesiminde Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün portresi yer alan, ayrıca harita üzerinde kırmızı ve büyük harflerle TOKAT yazısı bulunan, yine iç çemberin içinde ve Türkiye haritasının dışında kalan alanları açık mavi renkte olan şekil, TOKATLILAR DERNEĞİ logosunu oluşturur.
4. Derneğin merkez adresi; Guraba Hüseyinağa Mahallesi Mehmet Lütfi Sokak No:14/3 Aksaray-Fatih-İstanbul’dur.
5. Dernek 15 Nisan 1985 de kurulmuştur.
MADDE 2: DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET BİÇİMİ
1. Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs,seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,
2. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
3. Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,
4. Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,
5. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir,
6. Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb.) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında
geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı
sağlamak,
7. Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkânlar ölçüsünde hizmet
amacıyla yardımlar yapmak,
8. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla
her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
9. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin
etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,
11. Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
12. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye
olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya
yardımlaşmak,
13. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve
işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı
geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve
Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı
kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda
ortak projeler yürütmek,
15. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal
ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
16. Gerekli görülen yerler de temsilcilikler açmak,
17. Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya
konfederasyon çatısı altında birleşmektir,
18. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,
diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak
bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
19. Tokat’la ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yaparak;
1. İlgili Hemşerilerle ortak hedeflere göre Tokat iline ait her konuda
çalışmalar yapmak ve tanıtmak, Türkiye’de amaçlarımıza uygun kurulmuş
veya kurulacak Dernek, federasyon ve Vakıf Kuruluşlarına iştirak etmek,
2. Tokat ilinin zararına hareket ve kararlara karşıt olmak.
3. İlgili kuruluşlara şehrin yararına teklifler yapmak,
4. Tokat ilinde şehirli şuurunu yaratarak, çeşitli problemlerine çözüm
yolları bulmak. Tokat’ın geçmiş, hali hazır ve geleceğine ait değerlerini
korumak, karşılıklı yardım, dayanışma ve saygıyı kuvvetlendirmek.
5. Gelenek, görenek ve törelerimizin devamını sağlamak amacıyla geziler
yapmak, bilimsel konferans ve seminerler düzenlemek, yemekli toplantılar
yapmak, sergiler açmak.
6. Güzel sanatlarla ilgili çalışma ve faaliyetlerde bulunmak ve bunun için
kurslar açmak,
7. Tokatlı yetenekli, çalışkan, sağlam karakterli, yardıma muhtaç
öğrencilere yardım veya karşılıksız burs vermek.
8. Dernek amaçlarına uygun faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum
örgütlerini “kardeş dernek” olarak belirleyip, kamuoyu ile paylaşmak.
MADDE :3
DERNEĞİN KURUCULARI :
Dernek aşağıdaki kişiler tarafından kurulmuştur.
1. Erol Habip Akkartal (İETT Genel Müdürlüğü Fen Ve Tetkik Kurulu Üyesi) Tünel
Metro Han Kat:7 Beyoğlu
2. Ömer Aygün (Emekli Emniyet Başkomseri) Sıraselviler Cad. No:48/5
Taksim/Beyoğlu-İst.
3. Mahmut Cihan Akkan (Doktor) İmrahor, Doğancılar Cad. No:140/3 Üsküdarİst.
4. Selahattin Erdoğan (Em. Albay) Lalezar Sok. No:14/11 Gazi Apt. Kadıköy-İst.
5. Süleyman Karabay (Ticaret) Kılıç Sok. No:3/7 Yasemin Apt. Fenerbahçe-
Kadıköy- İst.
6. Rüştü Pamukçuoğlu (Tüccar) Macar Kardeşler Cad. No:82/6 Fatih-İst.
7. Ali Kurtul (Em. Nahiye Müdürü) Bakırköy, Zuhuratbaba Aydınlar Sok. No:8/4
İst.
8. Bahattin Babacan (Ticaret) Plaj Yolu, Erdişli Apt. No: 5/12 Caddebostan-
Kadıköy- İst.
9. Cavit Sözener (Şirket Genel Md. Yrd.) Demirkapı Cad. Vankulu Sok. No:37/5
Bakırköy-İstanbul
10. Yalçın Tokuş (Ticaret) Balmumcu Jandarma Subay Evleri No:A 1 Bl. D:13
Beşiktaş-İst.
11. Yüksel Altıner (Yönetici) Erenköy Ethemefendi Cad. No:8/5 Seven 1 Apt.
Kadıköy-İst.
12. Ahmet Tomruk (Sanayici Bayır Sok. No:2 Üsküdar-İst.
13. M.Bayşat Oğuz (Ticaret) Bostancı Cami Sok. N:40/26 Özkur Apt. Kadıköy-İst.
14. Ergün Tan (Ticaret) Ahmet Kutsi Tecer Cad. Ferah Apt. D Blok No:48/5
Merter-Bakırköy-İst.
Kurucuların hepsi T.C. uyruğundadır.
MADDE 4:
ÜYELİK VE KOŞULLARI
Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye
olma hakkına sahiptir.
Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün
içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul
edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak
derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere,
yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.
MADDE 5:
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.
a-Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan
kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
b-Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak
bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim
kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin
derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
c-Çıkarılma İle:
Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:
1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten
çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek
malvarlığından hak iddia edemez.
MADDE :6
DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU
Dernek yönetim kurulu, yurtiçinde ve yurtdışında açacağı şubeler için, şube kurma
yetkisi vereceği üç kişilik kurucular kurulunu belirler. en az üç kişilik kurucular kurulu,
Dernek ve kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş
bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
MADDE :7
ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk
faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve
borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
MADDE :8
ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş
yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca
seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler,
mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.
MADDE :9
ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ
GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ
Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından
en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ocak ayı içersinde, şube yönetim
kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen
otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek
zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir.
Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı
her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye
sayısı 20′ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik
delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.
Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır,
ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim
veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
MADDE :10
ÜYENİN HAKLARI
Her üyenin;
Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,
Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille
görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona
erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
MADDE :11
ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:
a- Giriş aidatı verme yükümlülüğü: Derneğe üye olacaklar, bir defaya mahsus olmak
ve 50,00-TL’den az olmamak üzere miktarı genel kurul toplantılarında belirlenecek
olan giriş aidatını ödemekle yükümlüdürler.
b- Aylık ya da yıllık ödenti : Dernek üyeleri aylık 5,00-YTL, yıllık 60,00-YTL’den az
olmamak üzere ve yine miktarları genel kurulca belirlenecek aidatı ödemekle
yükümlüdürler.
c- Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık
göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle
amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla
yükümlüdür
MADDE :12
DERNEK ORGANLARI
Dernek;
a-Genel kurul,
b-Yönetim kurulu,
c-Denetim kurulu olmak üzere üç ayrı organa sahiptir.
d-Başkanlar Danışma Kurulu
e-Tokat Meclisi
MADDE :13
DERNEK GENEL KURULUNUN TOPLANTI ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE
ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube
sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından
seçilmiş delegelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden
beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek
gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu
üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden,
günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik
posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması
sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı
da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış
günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri
bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için
yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,
birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve
derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır
bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik
belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler
tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları
karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim
kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından
açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak
düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile
yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan
heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını
imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda
hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen
konuların gündeme alınması zorunludur.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki
kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş
kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa
atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak
belirlenen oylardır.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak
zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy
kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı
veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı
ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer
belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin
korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten
sorumludur.
MADDE :14
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul
edilmesi,
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle
onların görevden alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına
karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz
malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri
inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve
üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek
hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının
tespit edilmesi,
10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta
yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna
yetki verilmesi,
12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara
üye olarak katılması veya ayrılması,
13-Derneğin vakıf kurması,
14-Derneğin fesih edilmesi,
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan
işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
MADDE :15
YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ
a) Yönetim Kurulunun Oluşumu:
Yönetim kurulu on üç asıl ve onüç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü
yaparak başkan, ikinci başkan, genel sekreter ve sayman üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.
Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar,
toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu
taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve
çağrılması mecburidir.
b) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü
kişiye yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına
sunmak,
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve
taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,
dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini
sağlamak,
6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı
sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,
7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir
tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,
toplandığında genel kurula sunmak,
10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve
uygulamak,
13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
MADDE :16
DERNEK YÖNETİCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Başkanın Görev ve Yetkileri
Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına
başkanlık eder.
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile
derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine
bildirilmesini sağlar.
Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde
mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını
düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare
amirliğine verilmesini sağlar.
Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla
alınmasını sağlar.
Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare
amirliğine bildirilmesini sağlar.
Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya
kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube
görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki
görevleri yapar, yetkileri kullanır.
b) İkinci Başkanın Görevleri:
Başkanın bulunmadığı zamanlarda kendisine vekâlet eder ve Genel Başkanın
yetkilerini kullanır.
c) Genel Sekreterin Görev ve Sorumlulukları:
Genel sekreter, yönetim kurulu adına teşkilatın faaliyetlerini düzenler. Dernekler
Kanunu ve dernek tüzüğünün öngördüğü bildirimleri ve yazışmaları zamanında
yapılmasını sağlar.
d) Saymanın Görev ve Sorumlulukları:
Yasa, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü defterlerin zamanında tasdik ettirilip
tutulması, ilgili mercilere ibrazı ve saklanmasıyla görevlidir.
MADDE :17
DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ
a) Denetleme Kurulunun Oluşumu
Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç
yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.
b) Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği
belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter,
hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla
denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında
genel kurula sunar.
Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri,
davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte
bulunabilir.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek
yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve
eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki
görevleri yapar, yetkileri kullanır.
MADDE :18
BAŞKANLAR DANIŞMA KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ
Bu kurul derneğin kuruluşundan itibaren görev yapmış, eski Dernek Yönetim Kurulu
Başkanları ile Dernekte görevini sürdürmekte olan yönetim kurulu başkanından
oluşur. Başkanlar danışma kurulu, görevini sürdüren başkanın daveti üzerine en az 3
ayda bir ve en yaşlı başkanın yönetiminde toplanır. Dernek faaliyetleri ile ilgili olmak
üzere tavsiye niteliğinde kararlar alır. Aldığı kararları ilk yönetim kurulu toplantısında,
öncelikle görüşülmek üzere Dernek başkanına tebliğ eder.
Yüz kızartıcı suç işledikleri mahkeme kararıyla sabit olmadıkça, Derneğin eski
yönetim kurulu başkanları, “Tokatlılar Derneği Onursal Genel Başkanı” ünvanını
kullanabilirler.
MADDE :19
TOKAT MECLİSİ OLUŞUMU, AMACI
Bu kurul Tokat ili ve ilçelerinin ve Tokatlıların sorunlarının görüşülmesi, çözüm
önerilerinin sunulması, Tokat’ın daha iyi tanıtılması, tarihi ve kültürel zenginliklerinin
değerlendirilmesi, birlik ve çözüm platformu olması amacıyla oluşturulmuştur.
1-Görevde bulunan Tokat Valisi, Tokat Merkez ve ilçelerin Belediye başkanları, Tokat
Milletvekilleri, Tokat iline bağlı ilçelerin kaymakamları.
2-Tokatlılar Derneğinde, derneğin kuruluşundan buyana görev yapmış olan,
dernekteki üyeliği devam eden, yönetim kurulu başkanları, üyeleri, denetim kurulu
başkanları ve üyeleri ile mevcut derneğin yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
3-İstanbulda ve Türkiye nin diğer illerinde ve yutdışında kurululmuş, veya daha sonra
kurulacak olan Tokat il, ilçe, köy, kasaba, belde dernekleri vakıf ve federasyonların
başkanları Tokat Meclisini oluşturur.
Bu kurul yılda bir kez toplanır ve alınan kararlar kamuoyuna duyurulur. Kurulun aldığı
kararlar dernek yönetim kurulu gündemine alınır ve değerlendirilir.
Bu kurulun toplantı ve çalışma usulleri, yönetim kurulu tarafından hazırlanacak bir
yönetmelikle belirlenir.
MADDE 20
DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye aidatı: Üyelerden aylık ya da yıllık olarak tahsil edilecek aidatlar.Bu aidat
derneğe üye olan veburs alan üniversite öğrencilerinden öğrenim süresi sonuna
kadar alınmaz)
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil
edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil,
konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış
ve yardımlar,
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla
giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8-Giriş aidatı : Derneğe yeni üye olanlardan bir defaya mahsus olarak alınan
aidat.(Bu aidat derneğe üye olan üniversite öğrencilerinden alınmaz)
9- Diğer Gelirler
MADDE :20
DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile
tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından
düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi
harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü
maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği
EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet
teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim
Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz
mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni
Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
MADDE :22
GELİR VE GİDER İLE BORÇLANMADA USUL
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması
halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve
hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu
borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği
ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
MADDE :23
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel
Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,
Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin derneğin denetimi
gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim
yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
MADDE 24
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun
derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı
bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk
toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır.
Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve
delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen
amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.
Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını
müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek
merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye
tutanağı da eklenir.
MADDE :25
LOKAL VE TESİS AÇMA
Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir,
işletebilir ve işlettirebilir.
MADDE :26
SANDIK KURMA
Dernek, risturn faiz veya sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya
başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî
ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla sandık kurabilir.
MADDE :27
DEFTER VE KAYITLAR
Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca
yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.
MADDE :28
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu
kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın
dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
EK MADDE-1: Tokat Merkez ve İlçeleri, Sosyal Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği,
Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin doğal devamıdır.
EK MADDE-2: Tokat Merkez ve İlçeleri, Sosyal Dayanışma, Eğitim ve Kültür
Derneği’nin ikinci kısa adı, bu derneğin önceki ismi olan “Tokatlılar Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği”dir.